...
Scroll Top

תקנון האתר

תקנון האתר

האתר www.pitron10.com הוא אתר של יואב קררי מפתרונות מעשיים.

השימוש באתר מעיד על כך שהמשתמש קרא, הבין מלאה ולא מותנית של כל תנאי השימוש באתר כלשונם והסכים לכל התנאים.

תנאי השימוש באתר

במידה ואינכם מסכימים לתנאי מהתנאים האמורים, אתם לא רשאים לגלוש באתר.

אנו עושים מאמץ שתכני האתר יהיו מדוייקים אולם אין לראות בכל תוכן מהתכנים המוצגים באתר ייעוץ עסקי או משפטי או אחר. אין להסתמך על נכונות המידע באתר, וכל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. כל האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי או עסקי.

כל זכויות הקניין הרוחני בתכני האתר שייכות לאתר או לצד שלישי שהתיר להשתמש בן.

אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות בכל חלק מהתכנים הנ"ל בלי הסכמה בכתב ומראש מצד בעלי הזכויות.

בעלי האתר זכאים להפסיק השימוש באתר לכל גולש לפי שיקול דעתם הבלעדי.

באתר עשויים להיות קישורים לאתרים אחרים מובן כי מנהלי האתר אינם אחראים לתכנים של אתרים אלו ואינם שולטים בהם.

בעלי האתר זכאים להתנות את השימוש באתר ברישום משתמש ו/או במסירת פרטים מזהים של המשתמשים

אין להשתמש באתר לפעולה שעשויה להפריע או לפגוע במערכות מחשוב או כל גורם אחר כל שהן.

אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתם מראש ובכתב של בעלי האתר.

בעלי האתר לא ישאו בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש ווכוו... תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לגולשים, לרכושם או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.

בעלי האתר אינם מתחייבים שהשירות הניתן באתר לא יופרע, או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית והם לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרמו לכל גורם לרבות גולשי האתר.

גולש שלא יעמוד בתנאי התקנון ישפה את בעלי האתר, בשל כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו בשל הפרת התקנון.

בעלי האתר ימנעו ככל האפשר ממסירת פרטים האישיים של הגולשים לצדדים שלישיים, אלא לאחר קבלת הסכמת הגולש, או אם יהיו מחויבים לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם יעמדו בפני סיכון שינקטו כנגדם צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשה גולש באתר וקשורות בצעד המשפטי המדובר. אם באזור מסויים באתר  ימסרו פרטים אישיים של הגולשים לצד שלישי תהיה הודעה כתובה על העברת המידע למחלקה חיצונית.

בעלי האתר זכאים לשנות את התקנון מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש.

האתר יפרסם את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה פרסומם.

על תקנון זה חלים דיני מדינת ישראל.

זכויות היוצרים במידע ובכל יצירה המצויים באתר זה שייכים ליואב קררי אלא אם צוין אחרת.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.

רוצה לקבל הצעת מחיר לייעוץ עסקי?

השאר פרטים ונחזור אלייך בהקדם!

רוצה לקבל הצעת מחיר לייעוץ עסקי?

השאר פרטים ונחזור אלייך בהקדם!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.