...
Scroll Top

הרצאה על הלוואות לעסקים בלשכת היועצים העסקיים

סיכום מהרצאה על הלוואות לעסקים בלשכת היועצים העסקיים

הועבר ע"י BDI COFACE ב-23.12.13

הקרן מעניקה הלוואות לעסקים כאשר רוב הסכום נערב ע"י המדינה אבל בעל העסק ערב ב- 100% להלוואה.
כלומר ההלוואה מיועדת לבעלי עסקים שמסוגלים לפרוע את חובם אבל הבנקים לא נותנים להם אשראי בשל מחסור בביטחונות.
המדינה מספקת ערבות של עד 85% מסכום ההלוואה!
העסק לא צריך להיות בקשיים כדי לקבל הלוואה בערבות מדינה.
הבנקים עימם עובדת הקרן החדשה לעסקים קטנים ובינוניים: פועלים, מזרחי , מרכנתיל דיסקונט , אוצר החייל.
הבנק יכול לדרוש סכום מקסימלי של 25% מההלוואה שניתנת. ניתן ורצוי לנהל מו"מ מול הבנקים ולהפחית סכום זה. ניתן ורצוי לנהל מול הבנק מו"מ על הריבית שהוא גובה בגין ההלוואה.

איש עובד על דגם של בניינים

לאילו שימושים ניתן לקבל הלוואה ?
1. הרחבת העסק
2. פיתוח או תפעול שוטף
3. הון חוזר
4. מחזור הלוואות – עד 50% מסכום ההלוואה !

מסלולי הקרן החדשה לעסקים קטנים ובינוניים
הון חוזר
עסקים בהקמה
השקעות ( נדרש הון עצמי 20% )
משולב ( נדרש הון עצמי עבור החלק המיועד להשקעה )
מהיר – הלוואות עד 100,000 ש"ח לעסק עם מחזור של עד 3 מליון ש"ח.

הקרן נועדה – לעסקים ישראלים עם פוטנציאל פיתוח ויצירת מקומות עבודה. ( כלומר לא לעסקים במשבר – למעט משבר זמני). הקרן מופעלת ע"י חברת תבור וחברת BDI COFACE.  נכון ליום 30/9/13 אושרו 60% מהבקשות להלוואות. כיום מטפלים בכ- 600 בקשות לחודש! 

מטרת הקרן היא בעיקר מחנק של הון חוזר . כאשר יש משבר נקודתי !
קודם ניגשים לבעל העסק ורק לאחר שמיצו את הגביה ממנו יפנו למדינה.
המטרה לפתוח את האפשרות לקבל אשראי בשל כשל שוק .
המדינה לא בודקת כמה עסקים יש לך ומה מצבם אם יש לך 5 חברות ניתן לקחת הלוואה לכל חברה!

עלויות התוכנית
בדיקה כלכלית – 250 ₪ לחשבון האוצר
הבנק רשאי לדרוש – 250 ₪ נוספים לצורך בדיקה כלכלית.
עמלת הקצאת בטוחה – במועד העמדת ההלוואה הנערבת ישלם הלווה

סיבות לדחיית הלוואה לעסק

  • בקשה להון חוזר כאשר אין צורך בפועל. למשל מסעדה שמקבלת כסף במזומן.רכישה של נכס נדלני שלא משפרת רווחיות של החברה.
  • מחזור הלוואות בבנקים כאשר אין צידוק כלכלי.למשל כאשר הריבית היא זהה או נמוכה , אין הקלה מהותית על תזרים מזומנים. חברה בעלת חשבון מוגבל .
  • לבעל המניות חשבון מוגבל.
  • שייקים חוזרים מסיבת אכ"מ בסמוך להגשת הבקשה.
  • תיקים פתוחים בהוצאה לפועל – חשוב!
  • תביעות משפטיות.
  • חובות לרשויות המס.

Related Posts

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.

רוצה לקבל הצעת מחיר לייעוץ עסקי?

השאר פרטים ונחזור אלייך בהקדם!

רוצה לקבל הצעת מחיר לייעוץ עסקי?

השאר פרטים ונחזור אלייך בהקדם!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.